Kardinal Basil Humes refleksjoner – Påskebudskapet

Amazon.com: George Basil Cardinal Hume - Inscribed Picture Postcard Signed: Entertainment CollectiblesCardinal Basil Hume´s reflections

The Easter Message

 

On Easter morning especially, two images come to my mind. They sum up the story of Easter. The first is of Christ abandoned and dying of the cross. The other is of the empty tomb, a sign that death has been overcome. Christ died that we might live. He laid down his life to show his love.

Easter challenges us each year. Do we believe that Christ truly rose from the dead? Belief in the resurrection is the bedrock of Christianity. It is at the heart of the Easter message.

 

Life with God

 

In the risen Christ death has lost its hold over mankind. Death is not for us the end of the story. It is the beginning of a new chapter. There is life after death. It is life with God. The purpose of our present life is to prepare for that.

Easter is not only concerned with life after death. It has much to say about life here on earth. Life matters. Human life is both of the body and of the spirit; in our present state each depends on the other. Life depends on love. Life gives love its real meaning and its purpose. Our Easter faith assures us that life will overcome death and love will triumph over hatred.

Easter does not take suffering away from us, nor does it save us from physical death. But suffering and death are now different, because Christ suffered and died. Indeed, before Christ rose from the dead there was only despair at the center of pain. Now, and because of Christ, there is hope. When we know pain or depression, when we feel abandoned, or when we are dying, we remember that Christ had the same experiences. Our suffering brings us closer to Christ and closer to God.

 

***

 

Kardinal Basil Humes refleksjoner

Påskebudskapet

 

(Oversatt av S.G.)

På påskemorgen tenker jeg spesielt på to bilder. De oppsummerer beretningen om påsken. Den første – den forlatte og døende Kristus på korset. Den andre – den tomme graven, et tegn på at døden er overvunnet. Kristus døde for at vi skulle få leve. Han ofret livet sitt for å vise sin kjærlighet.

Påsken utfordrer oss hvert år. Tror vi at Kristus virkelig sto opp fra de døde? Oppstandelsestro er grunnlaget for kristendommen. Det er kjernen i påskebudskapet.

 

Livet med Gud

I den oppstandne Kristus har døden mistet sitt grep om menneskehet. Døden er for oss ikke slutten. Det er begynnelsen på et nytt kapittel. Det er liv etter døden. Det er livet med Gud. Hensikten med vårt nåværende liv er å forberede oss på det.

Påsken er ikke opptatt bare av livet etter døden. Det har mye å si om livet her på jorden. Livet betyr noe. Menneskelivet er både kroppslig og sjelelig; i vår nåværende tilstand avhenger det ene av det andre. Livet avhenger av kjærligheten. Livet gir kjærligheten sin virkelige mening og hensikt. Vår påsketro forsikrer oss om at livet vil overvinne døden og kjærligheten vil seire over hatet.

Påsken tar ikke lidelse vekk fra oss, og redder oss heller ikke fra fysisk død. Men lidelse og død er nå annerledes, fordi Kristus led og døde. Ja, før Kristus oppsto fra de døde, var det bare fortvilelse. Nå, og på grunn av Kristus, er det håp. Når vi kjenner smerte eller depresjon, når vi føler oss forlatt eller når vi dør, husker vi at Kristus har hatt de samme opplevelsene. Vår lidelse bringer oss nærmere Kristus og nærmere Gud.

 

Kilde: “The mystery of the Cross”, Cardinal Basil Hume, Paraclete Press, 2000.